Spanish (Spain)

Spanish (Spain), Female, Sara-CereWave (Catalan), CereProc

Spanish (Spain), Female, Sara (Catalan), CereProc

Spanish (Spain), Female, Conchita (Standard), Amazon

Spanish (Spain), Male, Enrique (Standard), Amazon

Spanish (Spain), Female, Lucia (Standard), Amazon

Spanish (Spain), Female, Carmen (General), Naver

Spanish (Spain), Male, Jose (General), Naver

Spanish (Spain), Male, Enrique, Watson

Spanish (Spain), Female, Laura, Watson

Spanish (Spain), Male, Enrique (Dnn), Watson

Spanish (Spain), Female, Laura (Dnn), Watson

Spanish (Spain), Female, es-ES-Standard-A, Google

Spanish (Spain), Male, es-ES-Standard-B, Google

Spanish (Spain), Female, es-ES-Standard-D, Google

Spanish (Spain), Female, es-ES-Standard-C, Google

Spanish (Spain), Male, es-ES-Wavenet-B, Google

Spanish (Spain), Female, es-ES-Wavenet-D, Google

Spanish (Spain), Female, es-ES-Wavenet-C, Google

Spanish (Spain), Male, Pablo (Standard), Azure

Spanish (Spain), Female, Laura (Standard), Azure

Spanish (Spain), Female, Helena (Standard), Azure

Spanish (Spain), Female, Elvira (Neural), Azure

Spanish (Spain), Male, Alvaro Álvaro (Neural), Azure

get premium voices >